İDARE MAHKEMESİ YÜRÜTMEYİ DURDURDU

Çerkezköy Belediye Meclisi'nin 09 Ekim 2009 tarihinde gerçekleşen toplantıda gündeme alınan ve AKP iye DP'li Meclis Üyelerinin oyları ile oy çokluğu ile kabul edilen 210 ada 1 ve 2 parsele LPG, Akaryakıt ve Bakım istasyonu kurulmasına ilişkin Meclis kararı ile ilgili CHP'li Meclis Üyelerinin itirazını değerlendiren Tekirdağ İdare Mahkemesi 'Yürütmenin Durdurulması' kararı verdi.

İDARE MAHKEMESİ YÜRÜTMEYİ DURDURDU
14 Aralık 2010 Salı 00:00

 Tekirdağ İdare Mahkemesi'nin 11 Kasım 2010 tarihinde 'Yürütmenin Durdurulması kararını verdiğini belirten CHP Grup Başkan Vekili Faruk Bal, "Umut ediyoruz ki mahkemenin vereceği son karar da yürütmesini durdurduğu bu imar değişikliği işlemini iptal etmek olacaktır" dedi.

ÇERKEZKÖY LEHİNE KONULARDA
DESTEK VERİYORUZ
    CHP'li Meclis Üyeleri ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyen CHP İlçe Başkanı Erdinç Turan, 2 yıldır Meclis'te olduklarını ve yapıcı bir muhalefet anlayışı izlediklerini belirterek, "Çerkezköy lehine olan konularda destek veriyoruz. Aleyhine olan konularda gerekeni yapıyoruz" dedi.

AĞIR ELEŞTİRİ
    İdare Mahkemesi'nin verdiği 'Yürütmeyi Durdurma' kararının kendilerinin bu konuda ne kadar haklı olduğunu kanıtladığını belirten İlçe Başkanı Erdinç Turan, Çerkezköy Belediyesi'ni basiretsiz, gösterilen doğru yolu görmeyen bir anlayışın yönettiğini belirterek, "Böyle bir yönetim anlayışı olduğu için Belediye borç batağında" dedi.
    İlçe Başkanı Erdinç Turan'ın ardından Tekirdağ İdare Mahkemesi'nin verdiği 'Yürütmeyi Durdurma' kararını değerlendiren CHP Grup Başkan Vekili Faruk Bal, söz konusu karar ile ilgili süreci değerlendirerek, şunları söyledi:

ÇERKEZKÖY YARARINA OLAN
PROJELERE DESTEK VERDİK
    "Bildiğiniz gibi 2009 yerel seçimlerinde ben ve 7 arkadaşım sizlerin oyları ile Çerkezköy Belediye Meclisi Üyesi olarak halkımız tarafından yetkilendirildik. Göreve geldiğimiz günden itibaren her platformda Çerkezköyümüzün menfaatlerinin korunmasını ve sıkıntılarının çözümünü ana sorumluluğumuz olarak kabul ettik ve çalışmalarımızın odağına yerleştirdik. Çerkezköy Belediye Meclisi'nde daima Çerkezköyümüzün yararına olan projeleri destekledik, ancak muhalefet sıralarında oturmamızın bizlere yüklediği sorumluluklarında bilinciyle hareket ettik.

İTİRAZ ETMİŞTİK
    Bu bağlamda ben ve partili arkadaşlarım tarafından Çerkezköy Belediye Meclisi'nde 09 Ekim 2009 tarihinde gerçekleşen toplantıda gündeme alınan 210 ada 1 ve 2 parsele LPG, akaryakıt ve bakım istasyonu kurulmasına ilişkin oylamada söz konusu talebin reddine ilişkin itirazlarımızı sıraladıktan sonra yapılan oylamada karşı oy kullanmamıza rağmen diğer üyelerin kabul oyları ile bu yerdeki imar değişikliği kararı oy çokluğu ile 2010/15 sayılı karar numarası ile kabul edilmiş idi.

YARGIYA GÖTÜRDÜK
    Ancak bir hukuk devleti olan ülkemizde idareler eylem ve işlemlerinde her zaman hukuka uygun davranmak zorunda olup, aldığı kararlar ve uyguladığı işlemler yargı denetimine tabidir. Bu bakımdan Belediye Meclisi'nin söz konusu 2010/15 sayılı kararını Tekirdağ İdare Mahkemesi'nde yargı denetimine götürdük ve yapılan yargılama sonucunda 11 Kasım 2010 tarihinde İdare Mahkemesi'nce bahsi geçen kararın yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Umut ediyoruz ki mahkemenin vereceği son karar da yürütmesini durdurduğu bu imar değişikliği işlemini iptal etmek olacaktır. Bu bakımdan Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerine olan güvenimiz tamdır.

NELERE İTİRAZ EDİLDİ?
    Bahsi geçen bu davadaki dava dilekçemizde özetle;
1- Küçük sanayi sitesinin yanında ve Kaynak Camisinin karşısında yer alan LPG-Akaryakıt ve bakım istasyonu, günün her saati taşıt ve yaya yoğun bir kavşak noktasında olduğu ve varlığı ile kamu genel güvenliğini tehdit ettiği, olası bir kaza veya patlamada bu tehlikenin can ve mal kayıplarına karşılık gelebileceği,
2- Çerkezköy içerisinde ve karayolu üzerinde bulunan LPG-Akaryakıt istasyonlarının sayısı düşünüldüğünde bu kararın kamu yararına karşılık gelmediği, LPG, Akaryakıt istasyonlarının şehir dışına taşınması gündemdeyken böyle bir kararın kabul göremeyeceği,
3- Bu tür fonksiyon değişikliklerinin üst ölçek plan kararlarını ve planlı gelişmenin sağlıklı gerçekleşmesini bozucu olduğu, dolaysısıyla şehircilik ilkelerine aykırı olduğu,
4- Dava konusu parsellerle aynı güzergâh üzerinde yer alan ve üzerinde satış kararı olan Akaryakıt ve Bakım İstasyonu lejantı bulunan Belediye parselinin bu karar ile satılamaz hale geldiği, ilk ihalenin yeterli alıcının çıkmadığından başarısızlığa uğradığı, dolayısıyla uygulama ile Belediye'nin maddi zarara uğratıldığı,
5- Petrol Piyasası Kanunu 8. Maddesi uyarınca aynı güzargah üzerinde iki akaryakıt istasyonu arasındaki mesafe şehir içi yollarda 1 km den az olamaz hükmünün bulunduğu, davaya konu parseller belediyenin ihaleye açtığı parsele 1 km den yakın olduğundan bu işlevin verilemeyeceği,
6- İptali talep edilen karara konu parselin camiye, kamu binalarına, yerleşim alanlarına olan mesafesinin 50 m den az olduğunun bunun TS 12663 Standardına uygun olmadığı ileri sürülmüş idi.

MAHKEME NE DEDİ?
    Tekirdağ İdare Mahkemesi'nde açtığımız 2009/904 esas sayılı davada mahkemece itirazlarımızın yerinde olduğunun tespiti ile Mahkeme tarafından "…dava konusu yapılan imar değişikliği ile park alanının küçültüldüğü, bu küçülmenin başka bir yerden giderilmemesi nedeniyle mevzuat hükümlerine aykırı olarak kentsel donatı alanının küçülmesine yol açıldığı, ayrıca imar değişikliğine konu parsellerle aynı yol ve istikamette mevzuatta öngörülen bir kilometre mesafeden daha yakın bir yerde imar planında akaryakıt istasyonu olarak planlanan yer bulunduğu dikkate alındığında, dava konusu belediye meclisi kararında şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, imar mevzuatına, kamu yararına ve hukuka uyarlık bulunmamaktadır…"  ifadeleri ile İdare Mahkemesi'nce açıkça hukuka aykırı olan bu kararın yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

BİLİRKİŞİ NE SÖYLÜYOR?
    Mahkemece seçilen bilirkişilerin dosya kapsamında Çerkezköye gelerek yerinde yaptığı keşif akabinde hazırladığı raporunda, imar tadilatı sonrasında işlem konusu yerin ticaret alanından akaryakıt istasyonuna çevrildiği ancak yol, otopark ve park işlevlerinin korunduğu ifade edilmiş olup, park alanının ise 100 m2 küçüldüğü tespit edilmiş bununla birlikte ticaret alanı 1000 m2 iken imar değişikliği sonrasında 1700 m2 civarına çıktığı söz konusu raporda açıkça vurgulanmıştır. Belediye yaptığı bu işlem ile 100 m2 park alanı azalmasını başka bir yerde gidermediğini için de YEŞİL ALANIN AZALMASINA yol açmıştır.
    Bunun yanında Meclis oturumunda yapmış olduğumuz itirazlarda bir diğeri olan aynı yönde Belediye'ye ait akaryakıt ve bakım istasyonlu parsel var iken bu karar ile belediyenin zarara uğrayacağı, kaynak ihtiyacı olduğu hepimizce bilindiği bir dönemde böyle bir imar değişikliği ile Belediyemize ait yerin değerinin düşürüleceği ve belediye zararına neden olunacağı uyarısında CHP'li Meclis Üyeleri olarak bulunmuş idik. Ancak Belediye Başkanımız Sayın Ali Ertem tarafından mevzuata uygun başvuru olduğu ve bu durumda talebin kabul edilmesi gerektiği ifade edilmiş idi.  Ancak geldiğimiz nokta itibari ile mahkeme kararı ışığında mevzuata uygun bir başvuru olmadığı açıkça ortaya çıkmıştır.

NEDEN UYGUN BULUNMADI?
    Söz konusu bilirkişi raporunda da aynen ifadesi ile şöyle belirtilmiştir."… Dava konusu yerin yerleşim alanı içinde kaldığı değerlendirildiğinde karayolları mevzuatına dahil olmasa bile bu mevzuatın öngördüğünden daha denetimli olması gerekir. Zira yalnızca ulaşım güvenliği değil, aynı zamanda yerleşim alanlarında yaşayanların can ve mal güvenliği de hesaba katılmalıdır. Yerleşim alanlarında bu mevzuat hükümleri kadar kısıtlayıcı hükümler olmasa bile planlama yoluyla yerleşim alanlarında çevre güvenliği, çevre kalitesi ve benzeri konularda da kısıtlayıcı hükümler getirilmelidir. Dolayısıyla karayolları mevzuatının kısıtlayıcı koşullarına mutlaka uyulduktan sonra ek kısıtlayıcı denetleyici hükümler planlama yardımıyla geliştirilmelidir.

BU ÇERÇEVEDE RİSKLERİ EN AZA İNDİRMEYİ ÖNGÖREN MEVZUAT HÜKÜMLERİNİN ESNETİLMESİ ŞEHİRCİLİK İLKELERİ AÇISINDAN UYGUN BULUNMAMAKTADIR."
    Görüldüğü üzere birçok açıdan yanlış olan, hukuka ve mevzuata aykırı bir imar plan tadilatı yapıldığı açıktır. Biz CHP'li Belediye Meclis Üyeleri olarak bundan sonra da her zaman Halkımızın menfaatlerini korumayı, sorunlarının çözümünü, şehircilik ilkeleri ve çağdaş belediyecilik anlayışı ışığında sürdürmeye devam edeceğiz."
    Tekirdağ İdare Mahkemesi'nin verdiği kararın ardından ya Belediye Mahkeme'ye 1 ay içinde itiraz edecek, ya da akaryakıt istasyonunu mühürleyecek. Konu ile ilgili nihai kararın önümüzdeki aylarda Mahkeme tarafından verilmesi bekleniyor.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.